Changle, Fuzhou, Fujian Province of China

Changle Cable Landing Station locates in Fuzhou, Fujian Province, China. Changle CLS is owned and operated by China Unicom.